สนช.เตรียมถกวาระสาม ปม เซตซีโร่กกต. หลังสมาชิกติดใจแปรญัตติถึง 10 คน

ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(วิปสนช.) แถลงภายหลังว่า ในการประชุมสนช.วันที่ 9 มินาคม มีวาระการพิจารณาร่างพ.ร.บ.สำคัญ 2 ฉบับคือ ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ในวาระแรก และร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในวาระ 2และ3 ตามที่กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว โดยในส่วนร่างพ.ร.บ.ผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น วิปสนช.เป็นห่วงเรื่องการกำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้

สูงมาก เพราะผู้จะมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้จะต้องเป็นหัวหน้าสูงสุดของส่วนราชการนั้นๆ เช่น อธิบดีของแต่ละหน่วยงาน ทำให้การสรรหาเป็นไปได้ค่อนข้างยาก แต่ทุกอย่างยึดมาจากเนื้อหารัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ ส่วนจะมีการเซตซีโรผู้ตรจการแผ่นดินชุดเดิมหรือไม่ ยังตอบไม่ได้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของร่างพ.ร.บ.ผู้ตรวจการแผ่นดินจะกำหนด ส่วนร่างพ.ร.บ.คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ให้มีการเซตซีโร่กกต.ทั้งหมดนั้น ยอมรับว่า ตัวแทนกรธ.มีส่วนในการเสนอความเห็นดังกล่าวให้กมธ.ตัดสินใจ ซึ่งกมธ.ก็เห็นพ้องด้วย เนื่องจากรัฐธรรมนูญใหม่กำหนดคุณสมบัติไว้สูงมาก และไม่อยากให้เกิดปัญหาปลา 2 น้ำในหน่วยงาน จึงให้สรรหาใหม่ทั้งหมด อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสนช.จะเห็นอย่างไร แต่ประเด็นเรื่องเซตซีโร่เป็นเรี่องที่มีสมาชิกสนช.ติดใจขอแปรญัตติมากที่สุด 10 คน

ขอขอบคุณ มติชนออนไลน์